Llicenciatura

A.Objectius de la tesina

L’estudiant ha d’assolir dos objectius diferenciats: un de metodològic i un altre de contingut. En el vessant metodològic, la tesina ha de seguir el mètode teològic, amb rigor en els diferents passos i precisió en l’expressió. Pel que fa al contingut, ha de demostrar el coneixement i l’aprofundiment de la qüestió tractada. No es tracta, però, d’un treball d’investigació que faci una contribució concreta al progrés del coneixement, atès que aquesta és la finalitat de la tesi doctoral.

 

B.Director de la tesina

La tesina es pot començar a partir del segon any de l’estudiant en el cicle de llicenciatura. L’estudiant es posarà en contacte amb el director de l’IREL i conjuntament proposaran un tema i un director per a la tesina. Els directors de tesina seran, llevat de casos especials autoritzats pel director de l’IREL en què podrà addicionalment nomenar un codirector, professors de l’IREL. El director de l’IREL serà l’encarregat de contactar amb el professorat proposat, decidir finalment sobre la viabilitat del projecte i comunicar-ho a l’estudiant. En cas de viabilitat, l’estudiant presentarà a secretaria la sol·licitud adreçada al director de l’IREL amb el títol i un esquema provisional de la tesina, signat per l’estudiant i amb el vistiplau del director de la tesina. Amb aquesta sol·licitud s’inicia el tràmit de formalització de la matrícula.

 

C.Tema

El tema de la tesina pot versar sobre qualsevol àrea dels estudis de la llicenciatura (inclosa la diplomatura). La tesina ha de tenir, com a mínim, 50 pàgines sense comptar la introducció, la bibliografia i les notes, tot mantenint-se sempre en els límits de treball de segon cicle (recomanació de no sobrepassar les 100 pàgines). L’estudiant lliurarà a secretaria quatre exemplars del seu treball. La lectura pública de la tesina tindrà lloc en el termini mínim de 20 dies i màxim de 2 mesos a comptar des del seu lliurament (els mesos de juliol i agost no computen).

 

D.Tribunal

La tesina serà avaluada per un tribunal format, com a mínim, pel director de la tesina i per un altre professor designat pel director de l’IREL. Els membres del tribunal donaran, amb anterioritat a la lectura pública de la tesina, l’informe sobre la tesina lliurada i la qualificació que assignen al treball escrit.

 

E.Qualificacions

La qualificació de la tesina serà la mitjana aritmètica de la puntuació del treball escrit i la de la defensa oral. Aquesta serà la que figurarà en el certificat d’estudis com a nota de l’examen comprensiu.

 

F.Terminis 

En cap cas es podrà procedir a la lectura de la tesina sense haver superat totes les assignatures de la llicenciatura. La matrícula dona dret a presentar-la en el termini de 24 mesos. Si passats aquests 24 mesos l’estudiant no l’ha presentada, caldrà lliurar una instància al director de l’IREL sol·licitant pròrroga i abonar novament l’import de la matrícula en cas de concessió de la pròrroga

d d d d d d d
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31