Normativa per a la Tesina de Màster

A.Objectius de la tesina

Amb la tesina, l’estudiant ha d’assolir dos objectius diferenciats: un metodològic i l’altre de contingut. En el vessant metodològic, la te- sina ha de seguir el mètode teològic, amb rigor en els diferents passos i precisió en l’expressió. Pel que fa al contingut, ha de demostrar el coneixement i aprofundiment de la qüestió tractada. No es tracta, però, d’un treball d’investigació que faci una contribució concreta al progrés del coneixement, atès que aquesta és la finalitat de la tesi doctoral.

 

B.Director de la tesina

La tesina es pot començar a partir del segon any de l’estudiant en el cicle de màster. L’estudiant es posarà en contacte amb la vicedirectora de l’ISCR i conjuntament proposaran un tema i un director/-a per a la tesina. Els directors o directores de tesina seran, llevat de casos especials autoritzats per la vicedirectora de l’ISCR qui podria addicionalment nomenar un codirector que fos del cos de professors de l’ISCR.  La vicedirectora de l’ISCR serà l’encarregada de contactar amb el profesor/-a proposat, decidir finalment sobre la viabilitat del projecte i comunicar-ho a l’estudiant. En cas de viabilitat, l’estudiant presentarà a secretaria una sol·licitud adreçada a la vicedirectora de l’ISCR amb el títol i un esquema provisional de la tesina, signat per l’estudiant i amb el vistiplau del directora/,a de la tesina. Amb aquesta sol·licitud s’inicia el tràmit de formalització de la matrícula.

C.Tema

El tema de la tesina pot versar sobre qualsevol àrea dels estudis del Màster i Batxillerat. La tesina ha de tenir, com a mínim, 50 pàgines sense comptar la introducció, bibliografia i notes, tot mantenint-se sempre en els límits de treball de segon cicle (recomanació de no sobrepassar les 100 pàgines). L’estudiant lliurarà a secretaria quatre exemplars del seu treball. La lectura pública de la tesina tindrà lloc en el termini mínim de 20 dies i màxim de 2 mesos a comptar des del seu lliurament (els mesos de juliol i agost no computen).

 

D.Tribunal

La tesina serà avaluada per un tribunal format, com a mínim, pel director de la tesina i per un altre professor/-a designat per l’equip directiu de l’ISCR. Els membres del tribunal donaran, amb anterioritat a la lectura pública de la tesina, l’informe sobre la tesina lliurada i la qualificació que assignen al treball escrit.

 

E.Qualificacions

La qualificació de la tesina serà la mitjana aritmètica de la pun- tuació del treball escrit i la de la defensa oral. Aquesta serà la que figurarà en el certificat d’estudis com a nota de l’examen comprensiu.

 

F.Terminis 

En cap cas es podrà procedir a la lectura de la tesina sense haver superat totes les assignatures del màster. La matrícula dona dret a presentar-la en el termini de 24 mesos. Si passats aquests 24 mesos l’estudiant no l’ha presentada, caldrà lliurar una instància al director de l’ISCR sol·licitant pròrroga i abonar novament l’import de la matrícula en cas de concessió de la pròrroga.

d d d d d d d
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31