Animadors de Comunitat

Objectiu  i identitat

L’IREL prepara degudament homes i dones, laics que vulguin posar-se a disposició del Sr. Bisbe per a ser anomenats “animadors de comunitat”.

El bisbe Joan Piris va donar raó de la identitat i la formació d’aquests candidats en el document Una Església tota ella ministerial, del 31 de maig del 2014:

"Volem qualificar així al laic/a que assumeix el servei de presidir, animar, conduir i coordinar la pastoral ordinària en una Parròquia o Unitat Pastoral, i amb manament exprés del Bisbe. Acompanya i dinamitza la comunitat essent-ne testimoni de la fe de l’Església, impulsant i ajudant a avançar en el seguiment de Jesús. Més enllà de les funcions que pugui realitzar (la catequesi, el desenvolupament comunitari, les diverses expressions de fraternitat i solidaritat, les celebracions litúrgiques, l’oració i l’acompanyament espiritual de les persones) aquesta figura és una expressió viva de la coresponsabilitat laïcal. És un signe i ferment de comunió enmig de la nostra realitat social i respon a una convicció: l’Església de Lleida vol créixer en comunió i participació.

Per això, el tarannà de l’Animador Pastoral ha de ser participatiu i creador d’una coresponsabilitat cada vegada major en tots els batejats. Ha d’exercir la direcció de la Comunitat amb un estil d’autoritat que emfatitza el servei, segons l’exemple de Jesús, escoltant les diferents opinions, delegant responsabilitats i impulsant el diàleg fratern. És i no és un més dins de la comunitat. És germà entre germans, però un germà que acompanya, anima, orienta i potencia la fe dels altres. No és un cap, ha de ser una persona profundament propera. No és un mestre, és un testimoni de la fe. Ha de possibilitat el diàleg, l’intercanvi d’opinions en el mutu respecte, procurant crear cohesió en la comunitat (És per això que no n’hi ha prou amb la bona voluntat. Cal una bona preparació. I aprofito per agrair la feina ben feta de l’Equip encarregat d’aquesta formació a l’IREL)".

 

Condicions

Haver acabat els cursos d’Agent de Pastoral, diplomatura o llicenciatura en ciències religioses i ser presentat per una comunitat parroquial o moviment cristià. Ser seminarista o diaca en formació.

 

Matèries

Els continguts que es treballaran en aquesta formació estaran agrupats en quatre blocs:

  1. Qualitat espiritual
  2. Maduresa personal
  3. Coneixements específics per a exercir dignament aquesta tasca
  4. Competències en interrelació personal i acompanyament

 

Sobre la formació

Formació en dos cursos, I i II, de caràcter teòrico-pràctica -36 hores de les quals 32 han de ser presencials-. Les hores no presencials es dedicaran a l’elaboració d’un treball individual que hauran de presentar els alumnes al acabar aquest primer curs. Acompanyament individual i grupal.

 

Calendaris dels cursos:

Animadors de Comunitat 2018-2019

d d d d d d d
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31